Lütfen Peraşa Kağıtlarını Dua Sırasında Okumayınız

               Bu Hafta İçin Saatler              

16 Av

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

5772

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

6:59

8:12

-----

Yeruşalayim

6:53

8:05

Tel Aviv

7:14

8:15

4 Ağustos

Tel Aviv

7:08

8:08

İstanbul

8:05

8:45

2012

İstanbul

7:56

8:36

V A E T H A N A N

 Hatırlatmalar:

ü  Şabat Nahamu

ü  18-19 Ağustos Şabat-Pazar: Roş Hodeş Elul

 

 

Bu HP .....'nin aziz ruhuna ithaf edilmiştir.

 

Peraşa Özeti (Devarim 3:23-7:11)

[www.chabad.org]

 

Moşe, Bene-Yisrael'e, kendisinin Erets-Yisrael'e girmesine izin vermesi için Tanrı'ya nasıl yalvardığını, Tanrı'nın bunu reddettiğini ve bunun yerine bir dağa çıkıp Erets-Yisrael'i görmesini söylediğini anlatır.

Tora'nın özetle tekrarına devam eden Moşe, Mısır'dan Çıkış'tan ve Tora'nın verilişinden, insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bu olayları açıklayarak bahseder. "Bu kadar büyük bir olay hiç gerçekleşti mi, ya da buna benzer bir olay duyuldu mu? İnsanlar hiç Tanrı'nın sesini alevlerin ortasında duyup ... yaşamaya devam edebildi mi? Sana, Aşem'in Tanrı olduğunu ve O'ndan başka Tanrı olmadığını bilmen için [tüm bunlar] gösterildi".

Moşe, gelecek nesillerde halkın Tanrı'dan uzaklaşacağını, putlara tapacağını ve Ülke'den sürülüp, diğer milletlerin arasına dağılacağını, ama sonra, Tanrı'yı arayıp, O'nun emirlerine uymak için Teşuva yapacağına dair kehanette bulunur.

Peraşamızda, ayrıca, On Emir'in tekrarı ve Yahudi inancının temellerini belirten Şema'nın cümleleri de yer alır. Bu temeller, Tanrı'nın Birliği ("Dinle Ey Yisrael: Aşem, Tanrımız'dır, Aşem ‘Bir'dir"), Tanrı sevgisi mitsvası, Tora öğrenimi ve "bu sözleri" Tefilinler'le kolumuza ve başımıza, Mezuzalarla da evlerimizin kapı eşiğine yerleştirmemizdir.

TOPRAK VE GÖRMEK

[Rabi Yaakov Tauber / tannentorah.com]

 

Tartıştığımız bir kişi ikimizin yüzüne bakan ışıltılı gerçeği kabul etmediği zaman "Yahu göremiyor musun?" diye ısrar ederiz. Bir yanlış düşünce çürütüldüğü zaman da "Ah evet gerçeği şimdi görebiliyorum..." diye ödün veririz. Dünyamızı algılayabileceğimiz beş duyumuz olabilir ama nedense "kendi burnumla kokladım" veya "onu kendi ellerimle hissettim" sözcükleri "kendi gözlerimle gördüm" sözcüklerinin taşıdığı önemi taşımaz. Kelimenin gerek sözlük anlamı gerekse de mecazi anlamda olsun, "gördüğümüz" şey bizim için kesin ve tartışmasız olarak gerçektir.

Bene-Yisrael Yarden Nehri'nin doğu kıyısında kamp kurunca Moşe Tanrı'ya "bırak geçeyim ve o güzel Toprağı göreyim" diye yalvarır. Ancak Tanrı bu isteğini reddeder. Hepimiz o hazin olayı biliriz. Halkını Mısır'dan çıkaran, onlar için Tora'yı almak üzere Sinay Dağı'na tırmanan ve Tanrı'nın sözünü onlara öğretmek için geri dönen, kırk yıl boyunca acıktıkları ve susadıkları zaman, kuşku duydukları, şikâyet ettikleri ve isyan ettikleri zaman onları gözeten Moşe ölecek, Moav ovalarında gömülecek ve Vaat Edilmiş Topraklarda Bene-Yisrael'in yeni nesline onun öğrencisi Yeoşua liderlik edecekti.

Ancak yakından incelendiğinde, Moşe'nin duası en azından kısmen cevaplanmıştır. Moşe karşıya geçip Ülkeyi görmek istemiştir. Tanrı bu isteğinin ilk bölümünü reddetmiştir, ama ikinci kısmını bahşetmiş ve Moşe'ye "Dağın tepesine çık ve onu gözlerinle gör, çünkü Yarden'i geçmeyeceksin" demiştir

Hahamlarımız Moşe'nin bütün başarılarının ebedi ve sonsuz olduğuna dikkat çekerler. Moşe Bene-Yisrael'i kölelikten kurtarmıştır. O andan itibaren doğuştan ve geri dönülmez bir şekilde özgür olmuşlardır. Tarih içinde bazı milletler fiziksel olarak onları buyrukları altına almış olsalar da, yeryüzünde hiçbir güç Yahudilik ruhunu tutsak edememiştir. Moşe Yisrael'e Tora'yı vermiştir ve Tora hiçbir zaman Yisrael'den ayrılmayacaktır. Çölde Moşe'nin inşa ettiği "geçici" tapınak Mişkan bile hiçbir zaman (Yeruşalayim'de Şelomo ve Ezra tarafından inşa edilmiş olan Bet-Amikdaşlar'dan farklı olarak) yıkılmamıştır; bilinmeyen bir yerde gizlenmiştir ve bugüne kadar bozulmadan tam olarak orada durmaktadır.

Hasidizim öğretisine göre, Moşe'nin Erets-Yisrael'e girmesine izin verilmemesinin derinlerdeki nedeni buydu. Eğer Moşe Bene-Yisrael'i Ülke'ye yerleştirebilseydi, halk hiçbir zaman oradan sürülemezdi. Eğer Moşe Bet-Amikdaş'ı inşa etseydi, bu kutsal mabet hiçbir zaman yıkılmazdı. Eğer Moşe Bene-Yisrael'i Tanrı'nın onlar için belirlemiş olduğu Ülke'ye "dünya ulusları için bir ışık" olacakları şekilde götürebilseydi, o ışık hiç sönmeyebilirdi.

Eğer Moşe Yarden'i geçseydi, bu bir son olabilirdi: mücadelenin sonu veya tarihin sonu olabilirdi.

Ancak Tanrı bu son için uygun zamanın henüz gelmediği görüşündeydi. Bu nedenle, Moşe'nin çölde kalmasına karar verdi. Ama yine de onun sadece Ülke'yi görmesine izin verdi. Ve Moşe'nin yaptığı her şeyin etkisi ebedi olduğu için, tarih boyunca Bene-Yisrael de ülkeyi görebilmektedir.

Her zaman ve her koşulda içimizdeki bir doruğa çıkma ve Vaad Edilmiş Toprağı zihnimizin gözleriyle görme gücüne sahibiz. Yaratılışın nihai amacı ne kadar uzak olursa olsun, onun gerçeğini görme, mutlak bir açıklık ve inançla hakikati görme gücüne sahibiz.

Bizler hala bir mücadelenin ortasındayız. Bu zor ve genellikle acı veren bir mücadeledir; ama kör bir mücadele değildir. Moşe bunu görmüştür.

DEVAR TORA

 [Rabi Moşe Benveniste]

TARTIŞMA AHLAKI

Kol mahloket şei leşem şamayim sofa leitkayem veşeena leşem şamayim en sofa leitkayem. Ezo i mahloket şei leşem şamayim zu mahloket İlel ve Şamay. Veşena leşem şamayim zu mahloket Korah vehol edato. (Pirke Avot 5/17). Tanrı ve hakikati bulma adına yapılan tartışmalar sonunda başarıya ulaşırlar. Tanrı ve hakikati bulma adına yapılmayan kavga ve tartışmalar sonunda hiçbir doğru sonuca varamaz. İLEL okulu ile ŞAMAY okulu arasında yapılan din konuları hususundaki tartışmalar Tanrı ve doğruluk için olmaları itibariyle daima başarıya ulaştılar. 

SİNAY çölünde KORAH ve yandaşlarının kendi menfaatleri için peygamberimiz MOŞE RABENU ile girdikleri kavga ve tartışmalar feci bir şekilde son buldu. KORAH ve yandaşları canlı bir şekilde toprak tarafından yutuldular. Tartışma ve kavga ile hiçbir sorun çözülmez. TORA'nın ilk kitabı BEREŞİT'te dünyanın yaratılışını anlatan bölümde şöyle bir olay geçer: Yüce Tanrı dünyayı altı günde yarattı. Gün sonunda şöyle bir cümle geçiyordu. Tanrı yarattığı her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Ancak yaratılışın ikinci gününde bu cümle geçmiyor.

Bunun sebebi şuydu: Tanrı ikinci günde şöyle buyurmuştu: Yei rakia betoh amayim vii mavdil ben mayim lamayim ( Bereşit 1/6) Suların ortasında bir kubbe olsun ki, suları birbirinden ayırsın.

Dünyamızın yaşanabilir bir hale gelmesi için suları bu şekilde ayırmak şarttı. Bununla birlikte ayrışmaya meydan verdiği için ikinci günün sonunda, Tanrı yarattığı her şeyin çok iyi olduğunu gördü denilmedi. Yaratılışta başta göklerin adı İbranice olarak RAKİA diye geçiyor. Anlamı iki maddeyi ayıran anlamına gelir. Gün sonunda doğru Tanrı göklerin adını değiştirdi.

Vayikra Elokim larakia şamayim (Bereşit 1/8) ŞAMAYİM sözcüğünü Rabilerimiz şöyle yorumladılar: Eş umayim - ateş ve su. Tanrı iki zıt maddeyi birleştirerek gökleri yaratmıştır.

MİŞNA'mız şunu belirtmek istedi: KORAH ve adamları herhangi bir doğruluk veya hakikat arayışında değildi.Tek arzusu lider olmaktı. Tartışmaları Tanrı adına değildi. Sonuç: Bu dünyadan feci bir şekilde ayrıldı.

İlel okulu ile Şamay okulu arasında geçen tartışmalar hakikate ulaşmak içindi. Hakikat ortaya çıkınca sonsuza kadar devamlılığını sürdürür. (Talmud Eruvin 13/b) şöyle bir olay anlatır:

Şaloş şanim nehleku bet Şamay ubet İlell: Allalu omerim alaha kamonu, vealalu omerim alaha kamanu. Yatsea bat kol veamera: Elu veelu divre Elokim hayim. Vealaha kebet ilel. ŞAMAY okulu ile İLEL okulu aralarında üç sene tartıştılar. Her biri ALAHA - KURAL bizim dediğimiz gibidir dediler. Sonunda gökten bir ses şöyle seslendi: Her ikiniz de doğru şeyler söylüyorsunuz fakat uygulama (ALAHA) İlel okulunun dediği gibi olacaktır.

Şüphesiz soracaksınız iki ayrı yorum varken nasıl ikisi de doğru olabilir?

Tora kuralları birçok şekilde yorumlanabilir. Dini liderler fikirlerini açıkça belirtebilirler. Yorum ve tartışmalar TORA'yı canlı tutar. Fakat birlik ve beraberliğimizi sürdürmek için karar çoğunlukla alınır. ALAHA - KARAR kabul edildikten sonra herkesin ona uyması gerekir. Bol tartışma fakat tek uygulama birlikteliğimiz için çok önem taşır.

Birlik ve beraberlik içinde olmak dileğiyle

Tekrar görüşmek üzere

Rav Moşe Benveniste

MAASE

 

Alt Çizgi

"O'ndan Başkası Yoktur" (4:36)

Liadi'li Rabi Şeneur Zalman'ın bir hasidi olan Rabi Binyamin Kletzer bir kereste tüccarıydı. Bir sene sonunda senelik hesapları toplarken, farkında olmadan şu sözcüklerden oluşmuş bir sütun doldurdu: TOPLAM: En Od Millevado ("O'ndan başkası yok")

Reb Binyamin'in "hatasını" duyan bir hasid onu yaptığı dalgınlık için azarladı. "Reb Binyamin, her şeyin bir yeri ve zamanı olduğunu bilmiyor musun?" diye onu payladı. "Hasidik felsefenin bir zamanı ve dünyevi meselelerle ilgilenmenin de ayrı bir zamanı vardır. Bir insanın işiyle ilgili muameleler de Tanrı'ya hizmetin bir parçasıdır ve uygun bir şekilde yapılmalıdır."

Reb Binyamin şöyle cevap verdi: "Dua sırasında kişinin aklı Leipzig'deki fuara takılınca bunu tamamen doğal karşılıyoruz. O halde işle ilgilenirken, Tanrı'nın yegâneliğiyle ilgili ‘yabancı bir düşünce' zihne sızarsa bunda korkunç olan ne var?"

ŞABAT ALAHALARINA GİRİŞ

[Rabi Daniel Schloss - www.pidyon.org]

Şabat alahalarıyla ilgili bu yazı dizisi Mişna'da (Şabat 7:2) listelenen 39 melahaya dair temel prensipleri, Rabinik yasaklamalarla birlikte ele alacaktır. Bu dizi Şabat kanunlarını orijinal kaynaklarından öğrenmenin yerini tutma amaçlı değildir. Amaç, Şabat'ın ayrıntılı kanunlarını anlamakta, hatırlamakta ve uygulamakta yardımcı olacak bir rehber sunmaktır. Şabat çok önemli bir konu olduğundan, burada yazılanlardan uygulamasal sonuçlara varılmamalı, çıkabilecek sorularda bir Rav'a başvurulmalıdır.

 

Şabat günü yapılması yasak olan 39 melaha kategorisinin ilk grubunu tamamlamış bulunuyoruz. Önce de belirtildiği gibi melaha terimi, Mişkan'da yapılan ana iş kategorilerini tanımlar. İlk grupta 11 melahayı görmüştük. Şimdi de dokuma ve öncesindeki aşamaları tanımlayan 13 melahadan oluşan ikinci gruba başlıyoruz. Mişkan'daki işler açısından bu, farklı renklerdeki yün iplikler, keten ve keçi kılıyla yapılan, perde, paravan vb. dokuma işlerinin aşamalarını belirtmektedir. Bu melahaların listesi şöyledir:

 

12. GOZEZ - Kırkma, 13. MELABEN - Ağartma, 14. MENAPETS - Tarama, 15. TSOVEA -Boyama, 16. TOVE - İplik eğirme, 17. MESEH - Çözgü İplikleri Dokuma Tezgâhına Germe, 18. OSE BATE NİRİN - Atkı İplikleri Dokuma Tezgâhının Kenar Halkalarından Geçirme, 19. OREG - Dokuma, 20. POTSEAH - Sökme, 21. KOŞER - Düğüm Atma, 22. MATİR - Düğüm Çözme, 23. TOFER - Dikme, 24. KOREA - Yırtma

PERAŞADAN DERSLER

[Rabi Şelomo Ressler - www.weeklydvar.com]

Vaethanan peraşası Moşe'nin Erets-Yisrael'e girmek için yalvarmasıyla başlar. Gemara Rav Simlay'ın bir sorusunu dile getirir: Moşe Erets-Yisrael'e girmeye neden bunun için yalvaracak kadar ihtiyaç duymuştur? Cevap olarak, sadece Erets-Yisrael'de uygulanabilecek birçok mitsva olduğunu ve Moşe'nin onları yerine getirme ihtiyacı olduğunu söyler. Ancak Hatam Sofer, Rav Simlay'ın üslubunu sorgular. Moşe'nin Erets-Yisrael'e girmeye "ihtiyacı olduğunu" kim söylemişti? Sadece bunu "istemiş" "canı çekmiş" olamaz mıydı?

Hatam Sofer şöyle açıklar: Moşe daha çok mitsva yerine getirme fırsatı görmekteydi ve her ne kadar bu mitsvalara ulaşabilecek konumda değil idiyse de (zira onları yerine getirmek için Erets-Yisrael'e girmesi gerekiyordu), hâlâ onları uygulama ihtiyacını hissediyordu ve onları tamamlamak için elinden geleni yapma derdindeydi.

Şimdi düşünelim: Bir mitsvayı yerine getirebilmek için biz en son ne zaman yalvardık? Gerçekten de, yapabildiğimiz bütün mitsvaları yerine getiriyor muyuz? Kaç kez birine yardım etmekten kaçınmak için kasten uzaklaştık? Moşe gibi olmaya gayret etmemiz ve bize verilen bütün fırsatları takdir etmek, bunlardan yararlanmak ve özellikle de bunlar hakkında gerekenleri öğrenmek için çalışmamız gerekir. Böylece hem Tanrı uğruna, hem birbirimiz için ve en nihayet kendimiz için iyi bir şeyler yapmış oluruz.

ALİHOT OLAM

[Sefer Yalkut Yosef - Rabi Yitshak Yosef]

 

Ebeveynden Çekinme Kuralları

 

1.      Ebeveyninin evinde misafir olan bir evlat, ebeveyni evde değilse bile onların yataklarında uyumamalıdır.

2.      Bir baba belirli bir sinagoga yalnız Şahrit duası için geliyorsa bile, eğer hep aynı yerde oturuyorsa, oğlunun o sinagogda babasının oturduğu yere, babasının olmadığı dualarda bile oturmaması gerekir; zira burası babasının yeridir.

3.      Bir baba sinagogda hep aynı yerde oturuyorsa, ama daha sonra bu yeri değiştirdiyse ve herkes bunu biliyorsa, oğlu onun ilk oturduğu yere oturabilir.

4.      Bir oğul, babası öldükten sonra, onun sağlığında gerek sinagogda gerekse de evde oturduğu yere oturabilir. Ama eğer babası saygıdeğer biri olduğu için sinagogda özel bir yere oturuyor idiyse, oğlu o düzeyde olmadığı takdirde o yere oturmamalıdır.

5.      Bir baba oğlunun evine yerleştiyse veya misafir olduysa onu sofranın başına oturtmak doğru olacaktır.

6.      Kiduş sonrasında ev halkı Netilat Yadayim yaptığı sırada baba oradaysa önceliği babaya vermek gerekir. Yine, eğer misafirlere meyve veya tatlı ikram edildiği zaman ilk ikram babaya yapılmalıdır. Yemekte ilk tabak babaya servis edilmelidir. Nezaket gereği evlatlar, baba yemeye başlamadan önce yemeye başlamamalıdırlar.

7.      Babasını Şabaat veya bayram için evine konuk eden bir oğlun, Kiduş söyleme onurunu babasına vermesi yerinde bir davranıştır. Eğer baba Kiduş'un sözlerini çok iyi bilmiyorsa veya kelimeleri yutuyorsa, oğul Kiduşu kendisi söyleyebilir. Ama eğer babasının bundan alınacağını düşünüyorsa, Kiduş söyleme onurunu ona verir ve masadakiler de Kiduşu onunla birlikte kelime kelime söylerler.

8.      Şabat günü babasını konuk eden bir evladın, Amotsi berahasını söyleyip ekmeği bölme işlemini ev sahibi olarak kendisi yapması gerektiğini söyleyenler vardır, zira bu işlem genel olarak ev sahibi tarafından yapılmalı, o da ekmekleri cömert parçalar halinde dağıtmalıdır. Başka otoriteler ise günümüzde Amotsiyi mutlaka ev sahibinin yapması konusunda titiz davranmaya gerek olmadığı, dolayısıyla bu konuda da babasını onurlandırmasının daha iyi olacağı görüşündedir.

Haftanın Sözü

[www.weeklydvar.com]

                                                                                                                       

İtfaiyeciler ateşe ateşle müdahale etmezler.

Haftanın Peraşası'nı, t e b e r r u d a b u l u n a r a k, ölmüşlerinin ruhuna veya hasta bir yakınının şifasına ithaf etmek isteyenlerin,

 ilgililer (050 - 38 41 30) ile temasa geçmeleri rica olunur.

Peraşa kağıtları Tora ile ilgili yazılar içerdiğinden çöpe atılmamalıdır.

Lütfen Geniza'ya getiriniz.