中RETMEK 萸軳 中REN軳

Ö蠷ETMEK Ç軳 Ö蠷EN軳Ne ö餽eniyor olursan齴 olun- ister kitaplardan, ister derslerden, ister yam deneyiminizden- amac齨齴 ö餽endiklerinizi ba⺧alar齳la paylaak olsun.

 

Kendi kendinize öyle deyin: "Bu ö餽endi餴m çok ilginçti. Ö餽endiklerim beni nas齦 de餴⺶irdi? Bana yam hakk齨da neler ö餽etti? 辤mdi bu bilgileri ba⺧alar齨a nas齦 alayabilirim?"

Ha'lomed al minat li'lamed tam olarak. "ö餽etmek için ö餽en" anlam齨a gelir. Yaln齴ca kendiniz için olgunlaay齨. E餰r anlaml bir 㧐yse, onu ba⺧alar齳la paylan.

 

Ö餽endiklerinizi ba⺧alar齳la en etkili biçimde paylaak için:

1.Kolay anlalabilir biçimde tarif edin. "Anlat齦mak istenilen 㧐y ne?"

2.Tam olarak anlay齨. "Bunu anlad齧dan emin miyim?"

3.Bildiklerinizi ba⺧alar齳la nas齦 paylaca瘕n齴 ö餽enin. "Nas齦 tan齧layabilirim?"

4.Alt齬ma yap齨. "Bildiklerimi kime ö餽etece餴m?"

 

Bu iemi otomati餰 ba餷ay齨, her yeni ö餽endi餴niz 㧐yi ba⺧alar齨a nas齦 iletebilece餴nizi düünün.

 

Ö蠷ENMEYE DE蠩RSE E蠩R, PAYLA轒AYA DA DE蠩R

Yaln齴ca kendimiz için yamamal齳齴. Birey olarak, her birimiz birer haberci olmal齳齴. Peki öhret pe㱮nde miyiz? Hiç sanmam. E餰r tarihin ak齨 de餴⺶irecek bir bilgiye sahip olsayd齨齴, onu, isminizi belirtmeden bile paylard齨齴.

Sokakta yürürken, birdenbire bir uzayl齳la karla⺶齨齴 düünün. Dönüp de size, "Çok uzaklardaki bir galaksiden, siz dünyal齦ara bir mesaj iletmek için geldim," dese, ilk düündüünüz 㧐y ne olur? "Bunu herkese anlatmam gerekir! Hangi gezegenden geliyorum demi⺶iniz... Ad齨齴 heceler misiniz... 辵 dokunaklar齨齴a bakabilir miyim, gerçekten çal齳orlar m?"

Dikkatinizi yo饀nla⺶齬齬, duyduklar齨齴 tartmaya, düünmeye, sorgulamaya baars齨齴 - ne de olsa söyleyeceklerinizi duymak için can atan dinleyicileriniz olacakt齬.

蔺te size bir ev ödevi, bu "48 Yam Kural齨", 1000 ki㱮ye ö餽etmek zorunda oldu饀nuzu düünün. Ne derdiniz? Onlardan neler ö餽endiniz? Bu kurallar齨 hangilerine kat齦齳or, hangilerine kar ç齥齳orsunuz?

Bu yöntemi tüm yam deneyimlerinize uygulay齨. Bir dahaki sefere, bir konsere gitti餴nizde, New York Times'齨 müzik ele⺶irmeni oldu饀nuzu hayal edin. Herkesin, konser hakk齨daki görüerinizi merakla bekledi餴ni. Yazd齥lar齨齴 Rusça'ya ve Çince'ye çevrilecek. Bunun, yam deneyiminizi ne yönde etkileyebilece餴nin fark齨da m齭齨齴? Orkestra 㧐finin de餹e餴nin her hareketine, büyük zilin her titre㱮mine dikkat edeceksiniz. Canlanacaks齨齴!

Hiçbir f齬sat kaç齬may齨. Tatilden dönüyorsan齴 e餰r, arkadaar齨齴a neler anlataca瘕n齴 düünün. Nerede olursan齴 olun - tatilde, düünde, futbol maç齨da - kendi kendinize ⺷nu sorun: "辵 anda neler ö餽eniyorum - ve bunu ba⺧alar齨a nas齦 ö餽etebilirim?"

Öyle çok gücünüz var ki. Neden onar kullanmay denemiyorsunuz?

 

Ö蠷ETMEK Ç軳 FIRSAT YARATIN

Bir uçaktas齨齴 ve hiç tan齧ad齨齴 birinin yan齨da oturuyorsunuz. (Hepimiz uçak yolculuklar齨齨 ne denli s齥齝 olduklar齨 biliriz.) 蔺te size önemli bir konu hakk齨daki görüünüzü tartmak için harika bir f齬sat! Ama siz tartadurun, yan齨齴daki öyle düünüyor olabilir: "Tam bir kara cahil... Senin gibi adamlarla konuam ben."

Sohbeti canland齬mak için, ⺷ yöntemi deneyin: Fikir dan齨. Sorununuzu paylan ve üstesinden gelmek için öüt isteyin. Sokakta yürürken, hiç tan齧ad齨齴 birine adres sormak size zor gelmiyor de餴l mi? Siz de düüncenizi bir soruna dönü⺶ürün ve onu çözümlemek konusunda yard齧 isteyin. "辵 ya da bu konuda düünüyordum da... Bana biraz yard齧c olur musun?" 輓sanlar öüt vermeye bay齦齬lar. Bu arada sohbet s齬as齨da, kendi düüncelerinizi de ortaya koyma ns齨齴 olacakt齬. Üstelik bu arada bir 㧐yler de ö餽enebilirsiniz!

Ö餽etmek için f齬sat kollay齨 - banka kuyru饀nda ya da arkadaar齨齴la ö餷e yeme餴ndeyken. Hatta yaln齴ca sohbet etmek için dostlar齨齴 evinize davet edebilirsiniz. Yarat齝 olun. Olanaklar齨 sonu yoktur.

 

Ö蠷ETMEK Ç軳 KUSURSUZ OLMANIZ GEREKMEZ

Bir 㧐yler ö餽etmek düüncesi, insanlara zor gelebilir. Kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz: "Ben kimim ki, insanlara bir 㧐yler ö餽eteyim? Henüz yeterince bilgim yok. Kusursuz say齦abilmem için daha k齬k f齬齨 ekmek yemem laz齧!"

Tüm bunlar varsay齧. Çünkü i㱮n asl, hiç kimse kusursuz de餴ldir.

En iyi ö餽etmenler bile hata yapabilir; ilk baarda daha çok, sonralar daha az. T齪k bisiklete binmek ya da araba kullanmak gibi - yapt齥ça, size daha kolaym gibi gelecektir. Baangçta biraz bocalamadan, hiç kimse iyi bir ö餽etmen olamaz.

Peki insan buna nas齦 al齬? Birilerine bir 㧐yler ö餽etmeye baayarak tabii!

輑k defas齨da, sizinle dalga geçebilirler. Cesaretiniz k齬齦mas齨. (Küfür etmiyorlar ya!) Bir kez daha deneyin. 輐inci kez, sizinle tartacaklard齬. Bu iyiye irettir; en sonuna dikkatlerini çekebildiniz. Üçüncü kez size te㧐kkür edeceklerdir. Ve tüm çabalar齨齴a de餯i餴ni hissedeceksiniz.

Mükemmel olana dek beklemeyin - çünkü gerçek zihin aç齥l çok uzaklarda bir yerlerde. Siz yaln齴ca ö餽etmeye baay齨 ve elinizden gelenin en iyisini yap齨.

 

軳SANLAR GERÇEKTEN B軷 轊YLER Ö蠷ENMEK 軸TERLER M?

"Birisi benden öüt almak isteyene dek bekler, ondan sonra bildiklerimi ö餽etirim," diye düünebilirsiniz.

E餰r sokakta kanamal bir yaral görseydiniz, sizden yard齧 isteyene dek beklemezdiniz oysa. Size "B齬ak beni," dese bile, "Ne yapal齧, yard齧 etmemi istemiyor," deyip, onu orada öylece ölüme terk edip gitmezdiniz. Güvenini kazanmaya çal齬, ona yard齧c olurdunuz.

Asla yard齧 istemeyen insanlar, asl齨da en çok yard齧a gereksinim duyanlard齬. Bu yüzden harekete geçin. E餰r bir arkadan齴 evlili餴yle ilgili sorunlar yayorsa, ona yard齧c olmay önerin. Size, "Bana bir iyilik yap ve gerçe餴 görmemi sa餷a," diyene dek beklemeyin. Çünkü bu sözleri ondan, çok ama çok uzun süre duyamayacaks齨齴!

Yaral birinin yan齨dan geçip gitmezsiniz. Morali bozuk ve sorunlar olan birinin durumu da, çok farkl say齦maz.

 

Ö蠷ETMEK Ç軳 B軷 REPERTUAR GEL蒉T軷軳

T齪k yeniyetme bir sanatç齨齨, ustalarla bir arada çalmas gibi, iyi bir ö餽etmen olabilmenin s齬ry, bar齦 ö餽etmenlerinin yöntemlerini uygulamaktan geçer. Çok be餰ndi餴niz bir ö餽etmen varsa e餰r, (ya da bir gazeteci, bir sanatç vs.) kulland ileti㱮m yöntemlerinin neler oldu饀nu dikkatle inceleyin.

Bir repertuar geli⺶irmek için, kendinize ⺷ sorular sorun:

輓sanlar齨 en çok ilgisini çeken 㧐y ne?

輓sanlar齨 ö餽enmeleri gereken en can al齝 noktalar neler?

En iyi bildi餴m konular neler?

Hayat齨 ini ç齥lar hakk齨da neler ö餽endim?

Bildiklerinizin bir listesini ç齥ar齨. Do餽u zamanda, do餽u bilgiyi ö餽etebilmek için, onlar düzene koyun.

Gerçek bir uzman gibi. Kendinize, yeterince bilgi sahibi oldu饀nuz bir alan belirleyin ve o konuda kendinizi geli⺶irin.

Repertuar齨齴 sürekli genietin, geli⺶irin ve güncelleyin. Düüncelerinize çeki düzen verin. Ö餽ettikleriniz sizi heyecanland齬齳orsa, dinleyicilerinizi de heyecanland齬acakt齬.

 

B軱G軳軳 DE蠩R軳 B軱軳

Bir kitap okudu饀nuzda ya da bir haber duydu饀nuzda, kendinize ⺷nlar sorun: "Bu bilginin de餰ri ne? Bana hayatla ilgili neler ö餽etiyor?" Odaklan齪, "düüncenin ard齨daki esas fikri" bulmaya çal齨.

Sonra, "Bu görü⺶en ba⺧a kimler yararlanabilir ve bunu onlara ne 㧐kilde ö餽etebilirim?" diye kendi kendinize düünün.

CNN'nin sizinle, hayatta ö餽endi餴niz en önemli 㧐y konusunda bir röportaj yapt齨 hayal edin. Ne yan齮 verirdiniz? Bildi餴niz en önemli be 㧐yin neler oldu饀nu düünün. Evet, çaba gerektiren bir i, ama kendinizi anlaman齴a yard齧c olacakt齬.

Her birini tek tek tan齧lay齪, aç齥ça ifade edin. Sonra bu bilgileri bir grup insana ö餽etti餴nizi hayal edin. Son olarak da - birine bunu gerçekten ö餽etin!

 

蒉LEM BÇ軲LEND軷軳

Her gün, pek çok 㧐y ö餽eniyoruz. Ço饀nun de餰rini bilmedi餴mizden, kaybolup gidiyorlar. Bir sürü saçmal齥tan olun bir girdaba kap齦齪 gidiyoruz ve tüm ö餽endiklerimiz yok oluyor.

Bu konuda bir günlük tutmak i㧐 yarayabilir. Bir günlük tutman齨 farkl yollar vard齬. Olaylar anlatabilirsiniz: "Bugün Johnn bisikletten dü⺶ü." Ya da hayali bir arkadaa yazabilirsiniz: "Sevgili Günlük, bugün çok a瘕land齧 hissettim..."

Yam Kurallar齨a göre, günlük tutman齨 amac: "Bugün ne aç齞an olgunla⺶齧? Ve bu ö餽endiklerimi bir ba⺧as齨a nas齦 ifade edebilirim?" sorular齨a bir yan齮 getirmek içindir.

Ö餽etme konusundaki yaklam齨齴 peki⺶irmek için, düünceleriniz, henüz zihninizde capcanl齳ken, onlar yeniden gözden geçirin. Akm yata瘕n齴a yatmadan önce sizi olgunla⺶齬acak be bilgece düünceyi kâ瘕da dökün. Bunu yap齳orsan齴, geli㱮yorsunuz demektir.

 

GELECEK Ç軳 PLAN YAPIN

Düünce aktar齧 neden bu kadar önemli? Çünkü günün birinde çocuklar齨齴a da ak齦 vermek isteyeceksiniz. Çocuklar齧齴a bir 㧐yler ö餽etmeye çalt齧齴da, sahip oldu饀muz de餰rler çok daha fazla önem kazan齬.

Bu yüzden ki㱮lik geli㱮miyle ilgili bir kitap okursan齴, önemli buldu饀nuz ayr齨t齦ar not al齨 - çünkü günün birinde çocu饀nuzun morali bozuk olabilir ve yard齧齨齴a ihtiyaç duyabilir. Bu arada siz, i㱮n uzman olmu olursunuz!

Esinlemeyi ve ö餽etmeyi ö餽etmeye 㱮mdiden baay齨. Ne㧐lenmeye ihtiyac olan birini görürseniz, ona yard齧 edin.

Burada hedeflenen, dostlar齨齴 ve ailenizi birer kobay olarak kullanman齴 de餴l. As齦 amac齨齴, gereksinim duyduklar anlarda, ba⺧alar齨a yard齧c olabilmeyi ö餽enmek olmal.

Bu giri㱮minizi daha gerçekçi bir duruma getirmek için, ahlaki bir vasiyetname yazmay deneyin. "Sevgili Çocu饀m: 辵 an '...' yanday齧 ve hayat hakk齨da ö餽endi餴m önemli 㧐yler bunlar."

 

NEDEN "Ö蠷ETMEK Ç軳 Ö蠷ENMEK" B軱GECE B軷 DAVRANI轙IR?

Ö餽etmek için ö餽endi餴nizde, ö餽endikleriniz aç齥l齥 kazan齬.

Ö餽enmeye de餰n 㧐yler, paylaaya da de餰r.

Her gün yeni bir 㧐yler ö餽enmeye çal齨. E餰r ö餽enmediyseniz, olgunlaams齨齴 demektir.

Ö餽etmek zorunda oldu饀nuzu bilmek, her 㧐yi daha dikkatlice inceleyip, daha iyi anlaman齴 sa餷ayacakt齬. Bundan yararlan齨!

Ö餽etmek, Yahudi toplumunun "Tüm Uluslara bir Ik" olma yolundaki görevidir.