Bu Hafta İçin Saatler 

1 Heşvan

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

5775

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

16:19

17:39

-----

Yeruşalayim

16:12

17:32

Tel Aviv

16:38

17:40

25 Ekim

Tel Aviv

16:31

17:33

İstanbul

17:56

18:37

2014

İstanbul

16:48

17:28

NOAH

 Hatırlatmalar:
24 Ekim Cuma 25 Ekim Cumartesi günleri Roş Hodeş Heşvan kutlanacaktır.

 

Peraşa Özeti (Bereşit 1:1-68)
[www.chabad.org]

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah’a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder. Gemi, içten ve dıştan ziftle kaplı olacaktır. Tanrı, büyük bir tufanın, yeryüzünden tüm yaşamı sileceğini, fakat geminin su üstünde yükselerek, içindeki Noah, ailesi ve tüm hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere çiftlere sığınak olacağını söyler.

Kırk gün boyunca yağmur yağar ve sular, sakinleşene kadar 150 gün boyunca kabarır. Gemi, Ararat dağına oturur ve Noah, pencereden önce bir kuzgun, sonra da birkaç kez güvercin gönderir. Amaç, suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini anlamaktır. Toprağın tamamen kuruması, Tufanın başlangıcından tam bir güneş yılı, yani 365 gün sonraya rastlar. Tanrı bunun ardından Noah’a, gemiyi terk etmelerini ve yeryüzünü tekrar nüfuslu hale getirmelerini emreder.

Noah bir sunak inşa eder ve Tanrı’ya korbanlar yapar. Tanrı, bir daha tüm insanlığı kötü davranışları sebebiyle yok etmemeye yemin eder ve insanlıkla yaptığı bu yeni antlaşmanın sembolü olarak gökkuşağını atar. Tanrı ayrıca Noaha, yaşamın kutsallığı hakkında talimat verir: Cinayet, idamı gerektirecek düzeyde ciddi bir günahtır. Ve bundan sonra insanların hayvanların etini yemelerine izin olacaksa da, bir hayvanın eti, o hala canlıyken yenemez; ayrıca kan da yenmemelidir.

Noah bir bağ diker ve ürününden elde ettiği şarapla sarhoş olur. Çıplak bir şekilde otururken, oğullarından Hamdurumdan avantaj sağlar ve bunun için lanetlenir. Babalarının çıplaklığını örten diğer iki oğlu Şem ve Yefet ise mübarek kılınır.

Noah’ın soyu, on nesil sonra tek bir dili konuşan, ortak kültüre sahip tek bir halk haline gelir. Fakat o nesilde, kendi yenilmezliklerini simgeleme amacıyla yüksek bir kule inşa etmeye kalkışarak, Yaratıcılarına karşı gelirler. Tanrı onların dillerini bozar; öyle ki, artık biri, diğerinin söylediğini anlayamaz hale gelir. Sonunda projeyi iptal etmek zorunda kalınır; insanlar, gruplar halinde yeryüzünün farklı kesimlerine dağılarak yetmiş ana ulusu oluştururlar.

Noah peraşasının sonunda, Noah’tan Avram’a [sonradan Avraam] kadar olan on nesil listelenir. Avraam’ın, doğum yeri olan Ur Kasdimden çıkıp, Kenaan Ülkesi’ne giderken Haran’da konaklamasının anlatımıyla peraşa biter.

RAVLARIMIZDAN DİVRE TORA

Rav İzak Peres

Noah peraşası, kaybedilen fırsatlar, atılmayan adımlar ve kaybedilen  şanslardan bahsetmektedir. Peraşa, Noah’ın nesli ile başlamaktadır. Dünyayı ve medeniyeti yok edecek olan tufan konusunda Noah toplumunu uyarır. Ancak Noah toplumunu yeterince ikna edememiştir ya da toplum dünyaya olacak şeyleri fazlasıyla hafife almıştır.

Tarihte pek çok kez yapılan uyarıların ya da tehlike sinyallerinin dikkate alınmaması durumunda neler olduğuna tanık olmuşuzdur. Hiç kimse peygamberlerin kehanetlerini dinlemek istemez. Bu tür şeyler günlük hayatımızın denge ve dinginliğini bozar. Olumlu değişiklikler istediğimizi söyleriz ama aslında hayatın olduğu gibi kalmasından  memnuniyet duyarız.

Noah’ın nesli, kendini kurtarma ve böylelikle dünya tarihini değiştirme fırsatını kaçırır. Noah’ı ve bir gemi inşa etme fikrini saçma bulurlar. Dolayısıyla, yağmurlar başladığında ve sular yükseldiğinde hala Noah’la ve yaptığı uyarılarla dalga geçerler.

Bu tür olaylarda, istenmeyen kurtarıcı genelde dikkate alınmaz. Alışılagelmiş yardım ve kurtarma kriterlerine uymadığı için bu kurtarıcı, değerlendirmelerinde haklı bile olsa kınanır, saçma bulunur ve dikkate alınmaz.

Tufandan sonra, fırsatı kaçıran kişi olarak Noah gösterilir. Yorumcuların her zaman Noah’a olumsuz ve sert yaklaşmalarının sebebi, geçmişte yapılan hata ve günahlardan arınmış olarak yeni bir dünya yaratma fırsatını kaçırmış olmasıdır. Daha önceden Gan Eden’de Adem ve Hava’ya da sunulan bu tür bir fırsat, tarihte bir daha kimseye sunulmamıştır.

Bu fırsatı kullanmaması, Noah’ın eleştirilen zayıflığıdır. Tora, her zaman hayatta doğru kararlar vermenin ve doğru seçimler yapmanın gerekliliğini vurgular. Yaşamayı ölüme, iyiyi kötüye, bakiyi faniye  tercih etmemizi öğütler.

Çoğu zaman doğru seçenek açık seçik sunulduğu halde karar vermekten kaçınmak,yahudilikte tedbirli ya da tarafsız olmak olarak algılanmaz. Aksine, ölümcül bir hata olarak algılanır.  Harcanan bir fırsat günahtır.

Hayatlarımızı, almış olduğumuz ve alacağımız kararlar belirler. Seçim yapmak hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Umarız ki Tanrı bize sunulan fırsatlar iyi değerlendirme bilgeliğini bize bağışlar ve biz de doğru seçimler yapabiliriz.

 

HAFTANIN PERAŞASI

Rav Pinhas Erlenger

Dürüst ve Mükemmel Fakat Dışarıya Açılamamış

Avraam’ın “İş A-Hesed” yani “İyiliğin Adamı” ve “Amud A-Emuna” yani “İnancın Direği” kariyerine karşılık Midraş Noah’tan sadece kendi neslinde” Tsadik” yani dürüst ve Tanrı’nın yolunda giden biri olarak bahseder. Pasuk Noah hakkında Avraam’da söylediği gibi “Önümde yürü ve mükemmel ol” yerine “ Noah Tanrı ile birlikte yürüdü” yazar. Yani Noah’ın bu yolda ilerlemek için Tanrı’nın yardımına ihtiyacı vardır.

Gelin birlikte biraz Noah’ın hayatından bahsedelim ve onu tanımaya çalışalım. Noah bizim aklımızın alamayacağı bir seviyede olan Tsadik bir insandı. Öyle ki pasuk onun için Tanrı’nın gözünde beğeni bulduğunu yazar.

Buna rağmen Noah’ın ulaştığı bu yüksek seviyesine rağmen Yeşaya Peygamber O’nu döneminde yaşanan korkunç tufanla suçlayıcı bir şekilde ilişkilendirir. Tufan’dan “Noah suları” olarak bahseder.

Hahamlarımız bize Tufan sularının kendi adıyla anılmasının sebebinin Noah’ın kendi nesli için tefila yapmaması olduğunu öğretirler.

Yani Noah büyük bir Tsadik olmasına, her anını manevi boyutta yükselmeye adamış ve peygamberlik seviyesine ulaşmış olmasına rağmen sadece kendisini ruhani boyutta yükseltmekle uğraşmış ve kendi nesli için dua etmeyi uygun görmemiş olmasından dolayı tufan O’nun adıyla anılmaktadır. Yani dünya üzerindeki bütün canlıların yok olmasına sebep olan bu tufanın sebebi Noah’ın ta kendisidir.

Bu yüzden yaptığı bu hatayı düzeltmek amacıyla Noah gemide tam tersi şekilde davranmak zorunda kalmıştır. Bütün evcil ve evcil olmayan hayvanları, uçucu ve uçucu olmayan kuş türlerini, ve yerde sürünen bütün canlıları kendisi beslemek ve onlarla ilgilenmek zorunda kalmıştır. Bu onun yaptığı hatanın “Tikun”u dur. Kendini öğrenim ve dua ile yükseltmeye çalışıp neslini kurtarmak amacıyla dua etmemesine karşılık gemide bulunduğu süre içerisinde sadece ve sadece orada yaşayanlar için çalışmış ve kendi maneviyatı yerine onların hayatta kalmaları için uğraşmıştır.

Buradan görüyoruz ki; kişinin kendi maneviyatını düşünüp Tora öğrenimi ve tefilalara vakit ayırmasının yanında etrafındakiler için de tefila yapması, onları da tek doğru yol olan Tora’nın yoluna yaklaştırıp gittikleri yanlış yoldan dönmeleri için elinden gelenin maksimumunu yapması herkes için bir zorunluluktur.

 

YAHUDİLİKTE KAVRAMLAR

El Gid Para El Pratikante

Yeoşua Bin Nun’dan sonra, “Şofetim - Hakimler” dönemi boyunca her neslin ileri gelenleri [Zekenim], Sözlü Tora’yı öğretmenlerinden öğrenmişler ve Yisrael içinde kehanette bulunan peygamberlerden ilki olan Şemuel Anavi’ye kadar bu şekilde süregelmiştir.

Şemuel, Tora’yı Zekenim’den teslim almış, O’nu öğrencileri peygamberlere devretmiş, onlar da bunu nesilden nesile aktarmışlardır. 1. Bet Amikdaş’ın yıkılışından sonra Babil’e sürgüne giden halk, diğer putperest uluslarla karışmamak için Tora öğrenimine çok büyük önem vermişlerdi. Pers Kralı Koreş [Sirüs] Yahudiler’e Erets Yisrael’e dönme izni verildiğinde, halkın lideri Ezra Asofer’di. Ezra, Tora’nın kanunlarını son peygamberlerden teslim almıştır. Ezra, kendi döneminin tüm büyük bilgelerini toplayarak bir üst konsey kurmuş, buna “Keneset Agedola – Büyük Meclis” adı verilmiştir. 120 kişiden oluşan kurulun ana amacı Tora’yı Yahudilere öğretmek ve açıklamaktı. Bu kurulun son üyesi Şimon Atsadik’tir. Tora’yı kendisinden öncekilerden almış ve kendi öğrencilerine devretmiştir.

ŞEMUEL ANAVİ: Yisrael’de peygamber ve hakimdi. Levi kabilesine mensup Keat ailesinden gelen Elkana’nın oğludur. Annesi Hana’dır. Koen Gadol Eli’nin ölümünden sonra, Şemuel Bene Yisrael’in son hakimi olmuştur. Şemuel bütün kabileleri birleştirmeyi başarmış, onları herkesin aynı fikre sahip olduğu tek bir millet haline getirmiştir. Şemuel’in arzusu, Yisrael Ulusu’nun diğer uluslardan farklı olması ve sadece kutsal Tora’nın talimatları doğrultusunda yaşamasını sağlamaktı. Yisrael Ulusu’nda başka hiç bir ulusta olmayan gizemli ve ebedi bir gücün varlığına inanıyordu. Şemuel kendisinden öncekilerden almış olduğu Tora bilgisini öğrencilerine devretmiş, onları halkın rehber ve yöneticileri olarak yetiştirmiştir. Bunlara  “Bene Aneviim – Peygamberlerin Çocukları” denmiştir.

 

 

Cuma Akşamı Sederi Alahaları

Rav Berti De Rofe

6. Bar-Mitsva olmamış bir çocuk Kiduş yapıp başkalarını Hova’dan çıkaramaz.

 

7. Maddi gücü olmayan biri için Şabat’ı onurlandırma konusundaki öncelik sırası aşağıdaki gibidir;

 

a) Akşam ve sabah Seuda’ları için ekmek,

b) Akşam Seudası için şarap,

c) Sabah Seudası için şarap,

d) Sabah Seudasını zenginleştirmek,

e) Akşam Seudasını zenginleştirmek.

 

8. Kiduş yapmadan önce herhangi bir şey yemek veya içmek yasaktır.

 

9. Kişi Şabat’a girmeden önce yemeğe başlamış olsa bile Şabat girdiği anda yemeği kesmeli ve

Kiduş yapmalıdır. (Tabi bahsedilen durum Şabat’ı erken alıp erken Kiduş yapıldığı zaman geçerli

değildir.)

 

10. Bir evde şarap yoksa veya kişi çeşitli sebeplerden dolayı şarap içemiyorsa, Kiduş ekmekle

yapılabilir. Bu durumda normal Kiduş’tan farklı olarak sadece “Savri Maranan” ve “Bore Peri

Agefen” berahası yerine “Amotsi Lehem Min Aarets” berahası söylenir.

 

Haftanın Sözü

“Efendisine karşılığını almak üzere hizmet eden köleler gibi değil, karşılık almamak üzere hizmet eden köleler gibi olun ve Tanrı korkusu üzerinizde olsun.”

Soho’lu Antignos